CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU

 

Ústav techniky je moderním a v rámci Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně klíčovým ústavem s dlouhou tradicí a širokým tematickým záběrem výuky studentů i vědecko-výzkumné činnosti. Je velmi dobře vybaven personálně i hmotně pro výuku čtyř desítek předmětů pro více oborů studia, a to i mimo sféru Lesnické a dřevařské fakulty. Vedle tradičních předmětů s tématikou lesnické techniky a lesní těžby jsou vyučovány předměty z oblasti ergonomie, bioenergetiky, dřevostaveb, arboristiky, tropického lesnictví, aj.

Historie

Historie Ústavu techniky sahá až k samým počátkům existence lesnické fakulty (odboru) tehdejší Vysoké školy zemědělské, neboť již roku 1923 byl zřízen ústav lesní těžby, vedený prof. Ing. Dr.h.c. Josefem Opletalem, který se mj. zasloužil o získání správy nad školním lesním statkem v Adamově (dnešní Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny) a od 18. 4. 1923 se stal i předsedou správního výboru tohoto statku, nesoucího čestný název "Masarykův les". Tehdejší vedoucí představitel školního lesního statku, Ing. Gustav Artner, se stal r. 1927 docentem pro obor obchodní nauka lesnická a v roce 1936 převzal vedení ústavu lesní těžby. Po ukončení období uzavření českých vysokých škol v době okupace (listopad 1939 – květen 1945) byla slavnostně zahájena výuka 25. června 1945 a ústav byl rozšířen o dřevařský obor. Tak vznikla katedra lesního a dřevařského průmyslu. V jejím rámci byla vybudována moderně vybavená strojní dílna pro opracování dřeva i chemická laboratoř zaměřená na dřevo. Později se název této katedry změnil na katedru užitkování lesa, technologie a mechanizace.

Významným datem je 19. leden 1964, kdy z tehdejší katedry užitkování lesa, technologie a mechanizace vznikly dvě samostatné katedry: katedra lesnické mechanizace a automatizace a katedra lesní těžby a zpracování dřeva.

Do čela nově zřízené katedry mechanizace a automatizace byl jmenován doc. Ing. František Piškula, CSc., který byl již od roku 1956 pověřen výukou disciplíny mechanizační prostředky lesnické. Vedoucím katedry lesní těžby a zpracování dřeva se stal prof. Ing. Dr. Květoň Čermák. Po následující tři desetiletí pracovaly obě katedry samostatně. Na katedře mechanizace se ve vedení postupně vystřídali prof. Ing. Vsevolod Petříček, DrSc., doc. Ing. Zdeněk Černý, CSc. a prof. Ing. Radomír Ulrich, CSc. Katedra lesní těžby byla vedena postupně prof. Ing. Dr. Květoněm Čermákem, prof. Ing. Jaroslavem Dejmalem, DrSc., prof. Ing. Otakarem Slámou, DrSc., prof. Ing. Vladimírem Simanovem, CSc. a prof. Ing. Jiřím Petrem, CSc.

Dalším významným datem v historii ústavu lesnické a dřevařské techniky je 1. leden 1996, kdy došlo ke sloučení katedry lesní těžby s katedrou mechanizace. Vznikl tak nový ústav - Ústav lesnické a dřevařské techniky. Vedoucím nového ústavu byl jmenován doc. Ing. Alois Skoupý, CSc., kterého v roce 2000 ve funkci vystřídal doc. Ing. Miroslav Rousek, CSc., od kterého funkci vedoucího ústavu v roce 2004 opět převzal doc. Ing. Alois Skoupý, CSc. V roce 2007 byl vedoucím ústavu ustanoven prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc., který ústav vede doposud. V roce 2017 byl ústav přejmenován na Ústav techniky.

Galerie emeritních vedoucích pracovišť, předcházejících ústavu lesnické a dřevařské techniky (do roku 1996):

a) lesní těžba

b) lesnická mechanizace

Takoví jsme byli:

Současnost

Ústav techniky je výrazně multidisciplinárním pracovištěm, pedagogicky i výzkumně se tradičně zabývajícím problematikou techniky a technologií ve všech hlavních úsecích lesního hospodářství, zejména v obnově lesa, lesní těžbě a dopravě dříví. V této oblasti se ústav věnuje jak motomanuálním, tak i plně mechanizovaným výrobním technologiím, optimalizaci jejich využívání, detekci negativních účinků provozu lesnických technologií na prostředí a způsoby jejich minimalizace. V této souvislosti je v současnosti a blízké budoucnosti v rámci společných výzkumných projektů s externím partnerem ústav účasten i na konstrukčním řešení nových těžebně dopravních strojů (forwardery, harvestor nově též vyvážecí souprava s hybridním pohonem) a zajišťuje jejich zkoušení.

Dalšími oblastmi vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti ústavu jsou např. energetika strojů a staveb, přidružená lesní těžba a výroba, kde vzrůstá zájem o přírodní produkty v mnoha oblastech lidské společnosti, dále ergonomie a bezpečnost práce s navazujícími tématy sociální komunikace a rétoriky, prezentačních dovedností a ekologie člověka. Ústav taktéž reaguje na aktuální problematiku využívání obnovitelných zdrojů energie, přičemž se zabývá např. stanovením dostupnosti biomasy na bázi dřeva, vývojem nových technických řešení výroby a zpracování lesní biomasy, adaptacemi současných technických řešení výroby a zpracování lesní biomasy, optimalizací současných systémů dodávek a logistiky biomasy a biopaliv. V této souvislosti jsou prováděna testování parametrů drtičů a štěpkovačů biomasy a fyzikálních vlastností tuhých biopaliv. Odborný záběr ústavu přesahuje i do využití termografie při hodnocení tepelných vlastností budov a do výpočtů energetické náročnosti staveb. Nejmladší tématické okruhy vědeckovýzkumné i pedagogické činnosti ústavu se nacházejí v oblasti arboristiky, kde je řešena např. optimalizace parametrů pilových řetězů pro arboristické aktivity, způsob jejich ostření ve vztahu k rovnosti řezu, hodnocení metod výstupu do korun stromů s ohledem na jejich bezpečnost, účelnost a ergonomii, využití ocelových a textilních lan v péči o stromy, aj.